Update NOW7

Het kabinet ondersteunt de economie onder andere met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW). Voor de periode van 1 november 2021 tot en met 31 december 2021 kan alweer de 5e NOW-regeling (NOW 5) worden aangevraagd. Dit keer is er maar één tranche. We informeren je hierna over deze 7e tranche van de NOW-regeling.

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door een zesde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in de maanden november en december 2021 (omzetperiode). In tegenstelling tot eerdere tranches kan je dus niet langer kiezen over welke maanden je het omzetverlies wilt berekenen.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%.

Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt,  als omzet meetellen. Maar de TVL (vanaf NOW 3) en ook de NOW zelf worden niet gezien als omzet.

Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern of groep vormen, moet je bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Alleen onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

 Startende ondernemers

Ook als je tussen 2 januari 2019 en 30 september 2021 bent gestart, kun je een aanvraag doen voor de 7e tranche. De referentieperiode voor de omzetdaling komt er dan als volgt uit te zien.

 

Bedrijfsuitoefening gestart Referentie-omzetperiode
Vóór 1 januari 2019 Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 6
In periode van 2 januari 2019 t/m

1 februari 2020

Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden maal 2
In de periode van 2 februari 2020 t/m 1 juli 2021 Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 2
In de periode van 2 juli 2021 t/m 30 september 2021 Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden maal 2

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de 7e tranche is september 2021. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over.

De werkgeverslasten worden bij de 7e tranche ook weer voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies

De loonsom in de maanden november en december 2021 mag ten opzichte van tweemaal de loonsom in september 2021 geleidelijk worden verminderd met 15% zonder dat de subsidie lager wordt. De daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt de loonsom met meer dan 15%? Dan kan dat betekenen dat je NOW-subsidie moet terugbetalen.

Geen dividend en bonus plus accountsverklaring

De voorwaarde is dat er geen bonussen of dividend worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot of de definitieve subsidie minder bedraagt dan € 125.000. Maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern.

Voor de 7e tranche geldt de verplichting om geen bonussen of dividend uit te keren over 2021. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond. Een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers over bonus- en dividendbeleid is verplicht.

Inspanningsverplichting scholing

Er geldt voor jou een inspanningsverplichting om jouw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

Ook heb je een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Je kan bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Als je in de periode van 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar in de periode van 13 december 2021 tot en met 31 januari 2022 geen contact hebt gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk, leidt dit tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag.

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de 7e tranche van de NOW-regeling kan je sinds 13 december 2021 indienen via de website van het UWV. Het loket is open tot en met 31 januari 2022.

Bij de aanvraag moet je de procentuele verwachte omzetdaling en het loonheffingennummer vermelden. Ook vermeld je het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

De 7e tranche kent een vergoedingspercentage van 85%. Je ontvangt een voorschot van 80%.

Ook voor de 7e tranche moet je een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 1 juni 2022 tot 22 februari 2023.

Let op!

Op 21 december 2021 is door het kabinet in een brief aan de Kamer bekendgemaakt dat voor de NOW 5 (en de NOW 6) de grens op het maximaal te vergoeden omzetverlies wordt verhoogd van 80% naar 90%. Dit betekent dat bij de berekening van de hoogte van de subsidie gerekend wordt met een percentage van maximaal 90% omzetverlies.

Omdat het uitkeren van de voorschotten voor de NOW 5, reeds is begonnen, zal de verruiming pas bij de subsidievaststelling kunnen worden meegenomen bij de berekening van de hoogte van de subsidie.

 Meer informatie?

Heb je meer informatie nodig of wil je hulp bij de NOW-aanvraag? Wij helpen je graag verder. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – indien vereist – zorgen voor een accountantsverklaring.

Navigatie