Disclaimer

E-mail

De informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan persoonlijke of vertrouwelijke informatie bevatten. Indien u niet de geadresseerde bent, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat u geen recht hebt om kennis te nemen van de inhoud, deze te kopiëren, te verspreiden of anderszins aan anderen bekend te maken. Indien u dit e-mailbericht abusievelijk hebt ontvangen, neem dan contact op met de afzender en verwijder het bericht (inclusief bijlagen) van uw computer.

The information in this message is exclusively for the addressee and may contain personal or confidential information. If you are not the addressee, you are expressly informed that you are not entitled to take cognizance of the content, to copy, distribute or otherwise disclose it to others. If you have received this e-mail by mistake, please notify the sender by return e-mail and delete the message (including attachments) from your computer.