Toekomst bedrijfsopvolgingsregelingen

Wat is de mogelijke besparing?
BOR

In het geval van een schenking door een ouder aan een kind bedraagt de verschuldigde schenkbelasting 10% tot verkrijgingen van € 152.368 (2024), daarboven is het tarief 20%.
Voor de schenking van ondernemingsvermogen bestaat echter een afzonderlijke vrijstelling. De vrijstelling bedraagt 100% voor verkrijgingen tot € 1.325.253 (2024). Voor het meerdere geldt een vrijstelling van 83%. Resteert na aftrek van de vrijstelling nog een verkrijging? Dan zijn hierop bovengenoemde tarieven van toepassing. Anders dan de DSR is hier sprake van daadwerkelijk afstel van belastingheffing.

DSR

Door toepassing van de DSR wordt de inkomstenbelastingclaim doorgeschoven naar de volgende generatie. In dit geval is dus sprake van uitstel van heffing (in plaats van afstel zoals bij de BOR).

Wat zijn de voorwaarden?

Beide regelingen zijn alleen van toepassing op ondernemingsvermogen (‘ondernemingsvereiste’). Met ingang van 1 januari 2024 is bij wet geregeld dat aan derden verhuurd vastgoed niet wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen.

Voor de BOR geldt daarnaast voorafgaand aan de schenking een ‘bezitsvereiste’ en na de schenking een ‘voortzettingsvereiste’. De ‘bezitsvereiste’ houdt in dat u als schenker de onderneming 5 jaar moet hebben gedreven of de aandelen in de te schenken vennootschap 5 jaar in bezit moet hebben gehad. Bij overlijden wordt deze termijn ingekort tot 1 jaar. De ‘voortzettingsvereiste’ houdt in dat de begiftigde 5 jaar winst uit onderneming blijft genieten of de aandelen in de geschonken onderneming ten minste 5 jaar in bezit houdt, waarbij de onderneming ten minste 5 jaar wordt voortgezet.

Voor de DSR geldt naast het ondernemingsvereiste dat voldaan moet worden aan het ‘dienstbetrekkingsvereiste’: de begiftigde is ten minste 3 jaar in dienstbetrekking bij de onderneming.

Wijzigingen met ingang van 1 januari 2025

Bij het Belastingplan 2024 zijn de volgende wijzigingen aangenomen die op 1 januari 2025 in werking treden:

  1. De 100%-vrijstelling wordt verhoogd naar € 1.500.000. Daarboven bedraagt de vrijstelling 75%.
  2. Het ‘dienstbetrekkingsvereiste’ wordt afgeschaft, onder invoering van een minimumleeftijd van 21 jaar voor de BOR en de DSR.

De kans bestaat dat een nieuw kabinet de regelingen verder zal versoberen.

Traject

Een bedrijfsopvolgingstraject vereist een zorgvuldige voorbereiding en planning, waarbij u onder meer rekening moet houden met uw eigen inkomens- en vermogenspositie, met de positie van eventuele andere kinderen en met een mogelijk notarieel afsplitsingstraject. Gezien de onzekerheid over het voortbestaan van de regelingen adviseren wij u om een keuze voor een bedrijfsopvolging niet (onnodig) uit te stellen.

 

Meer informatie

Heeft u behoefte aan meer informatie? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag verder.

Navigatie