Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid 8e tranche

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door een vierde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in de maanden januari 2022 tot en met maart 2022 (omzetperiode). In tegenstelling tot eerdere tranches kan je dus niet langer kiezen over welke maanden je het omzetverlies wilt berekenen. Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%.

Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt,  als omzet meetellen. De TVL (vanaf NOW 3) en ook de NOW zelf worden echter niet gezien als omzet.

Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern of groep vormen, moet je bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Slechts onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Startende ondernemers

Ook ondernemers die tussen 2 januari 2019 tot en met 1 oktober 2021 zijn gestart, kunnen een aanvraag doen voor de 8e tranche. De referentieperiode voor de omzetdaling ziet er dan als volgt uit:

Bedrijfsuitoefening gestart Referentie-omzetperiode
Vóór 1 januari 2019

Omzet 1 januari 2019 t/m 31 december 2019 gedeeld door 4

In periode van 2 januari 2019 t/m 1 februari 2020  

Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m 29 februari 2020 gedeeld door het aantal volledige maanden maal 3

In de periode van 2 februari 2020 t/m 1 juli 2021 Omzet 1 juli 2021 t/m 31 oktober 2021 gedeeld door 4, maal 3
In de periode van 2 juli 2021 t/m 30 september 2021  

Omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand t/m 31 oktober 2021 gedeeld door het aantal volledige maanden maal 3

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de 8e tranche is oktober 2021. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over.

De werkgeverslasten worden bij de 8e tranche voor 30% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies

De loonsom in de maanden januari tot en met maart 2022 mag ten opzichte van driemaal de loonsom in oktober 2021 worden verminderd met 15%, zonder dat de subsidie lager wordt. De daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt de loonsom met meer dan 15%? In dat geval kan dat betekenen dat je NOW-subsidie moet terugbetalen.

Geen dividend of bonus plus accountantsverklaring

De voorwaarde is dat er geen bonussen of dividenden wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot of de definitieve subsidie minder bedraagt dan € 125.000. Maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern. In die laatste twee situaties is ook een accountantsverklaring niet verplicht.

Voor de 8e tranche geldt de verplichting om geen bonussen of dividenden uit te keren over 2022. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond. Een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers over bonus- en dividendbeleid is verplicht.

Inspanningsverplichting scholing

Je hebt een inspanningsverplichting om jouw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

Ook heb je een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Je kunt bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Als je in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 maart 2022 bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar in de periode van 1 januari 2022 tot en met 13 april 2022 geen contact hebt gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk, leidt dit tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag.

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de 8e tranche van de NOW-regeling kan je vanaf 14 februari 2022 indienen via de website van het UWV. Het loket is open tot en met 13 april 2022.

Bij de aanvraag moet je de procentuele verwachte omzetdaling en het loonheffingennummer  vermelden. Ook vermeld je het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

De 8e tranche kent een vergoedingspercentage van 85%. Je ontvangt een voorschot van 80%.

Ook voor de 8e tranche moet je een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 3 oktober 2022 tot 2 juni 2023.

 

Meer weten?

Wil je meer weten of heb je hulp nodig bij de NOW-aanvraag? Wij helpen je graag verder. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – als dat nodig is – zorgen voor een accountantsverklaring.

Navigatie