Nieuwsbrief NOW7

Omzetdaling

De omzetdaling wordt bepaald door een zesde van de omzet van 2019 (referentie-omzet) te vergelijken met de omzet in de maanden november en december 2021 (omzetperiode). In tegenstelling tot eerdere tranches kan je dus niet langer kiezen over welke maanden je het omzetverlies wilt berekenen.

Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de NOW is steeds 20%.

Voor alle NOW-regelingen geldt dat overige subsidies die je in het kader van de coronacrisis ontvangt,  als omzet meetellen. Maar de TVL (vanaf NOW 3) en ook de NOW zelf worden niet gezien als omzet.

Als jouw bedrijf bestaat uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) die samen een concern of groep vormen, moet je bij de aanvraag voor een afzonderlijke rechtspersoon de omzetdaling van het hele concern aanhouden. Alleen onder strikte voorwaarden kan de omzetdaling worden bepaald op de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen het concern.

Loonsom

De referentiemaand voor de loonsom voor de 7e tranche is september 2021. Het UWV neemt de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst automatisch over.

De werkgeverslasten worden bij de 7e tranche ook weer voor 40% gecompenseerd. Het gaat dan bijvoorbeeld om pensioenpremies, premies werknemersverzekeringen en – meestal – om een reservering voor vakantiegeld.

Vermindering loon zonder subsidieverlies

De loonsom in de maanden november en december 2021 mag ten opzichte van driemaal de loonsom in september 2021 geleidelijk worden verminderd met 15% zonder dat de subsidie lager wordt. De daling van de loonsom kan worden veroorzaakt door natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Daalt de loonsom met meer dan 15%? Dan kan dat betekenen dat je NOW-subsidie moet terugbetalen.

Startende ondernemers

Ook ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, kunnen een aanvraag doen voor de 7e tranche. Ondernemingen die gestart zijn na 1 februari 2020 maar uiterlijk op 1 juli 2021, kunnen de periode 1 juli 2021 tot en met 31 oktober 2021 als referentieomzet-periode hanteren. Ondernemingen die ná 1 juli 2021 maar uiterlijk op 30 september 2021 zijn gestart, kunnen hun referentieomzet berekenen vanaf de eerste volledige kalendermaand omzet tot en met 31 oktober 2021 en omrekenen naar 2 maanden. Hierdoor is deze vergelijkbaar met de omzet in november/december 2021.

Geen dividend en bonus plus accountsverklaring

De voorwaarde is dat er geen bonussen of dividend worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht. Deze voorwaarde geldt niet als het voorschot of de definitieve subsidie minder bedraagt dan € 125.000. Maar weer wel als de subsidie wordt aangevraagd op basis van de omzetdaling van een afzonderlijke rechtspersoon binnen een concern.

Voor de 7e tranche geldt de verplichting om geen bonussen of dividend uit te keren over 2021. Het betreft ook alleen de bonussen die worden uitgekeerd aan het bestuur en de directie en niet aan het overige personeel dat variabel wordt beloond.

Een overeenkomst met een vertegenwoordiging van werknemers over bonus- en dividendbeleid is verplicht.

Inspanningsverplichting scholing

Er geldt voor jou een inspanningsverplichting om jouw werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen of een ontwikkeladvies aan te vragen. Je kunt hieraan voldoen door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via bijvoorbeeld een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds).

Inspanningsverplichting begeleiden naar nieuw werk

Ook heb je een inspanningsverplichting om mee te werken aan de begeleiding naar nieuw werk van de werknemer. Deze verplichting geldt voor alle mogelijkheden waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen, dus bijvoorbeeld ook bij het aflopen van een contract voor bepaalde tijd. Je kan bij de invulling van deze verplichting onder andere gebruik maken van de mogelijkheden die ook voor scholing worden geboden.

Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot een korting van 5% op het totale subsidiebedrag als je in de periode van 27 november 2021 tot en met 31 december 2021 bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvraagt, maar geen contact hebt gezocht met de ‘UWV telefoon NOW’ in het kader van begeleiding van werk naar werk.

Aanvraag en betaling

De aanvraag voor de 7e tranche van de NOW-regeling kun je indienen vanaf december 2021 met een formulier van het UWV, dat binnenkort beschikbaar komt. (De exacte datum is op het moment van schrijven van deze brief nog niet bekend)

Bij de aanvraag moet je de procentuele verwachte omzetdaling en het loonheffingen-nummer vermelden. Ook vermeld je het rekeningnummer waarop je betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt.

De 7e tranche kent een vergoedingspercentages van 85%. Je ontvangt een voorschot van 80%.

Ook voor de 7e tranche moet je een definitieve vaststelling aanvragen. Dat kan vanaf 1 juni 2022 tot 22 februari 2023.

Meer informatie?

Heb je meer informatie nodig of wil je hulp bij de NOW-aanvraag? Wij helpen je graag verder. We kunnen bijvoorbeeld het omzetverlies berekenen en – indien vereist – zorgen voor een accountantsverklaring. Heeft u vragen over de NOW-regeling, neemt u dan contact met ons op.

Navigatie